; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Op deze website wordt u geïnformeerd over voortgang en ontwikkelingen binnen ons initiatief om de Vruchtenbuurt nóg duurzamer te maken. Op de homepage staat een korte samenvatting van de huidige stand van zaken, en aan de rechterkant treft u het laatste nieuws aan: onder andere verslagen van bijeenkomsten en aankondiging van activiteiten.

Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met de projectgroep via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en het bestuur is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
U vindt ons ook op facebook en twitter

Waarom duurzame warmte?

Aardgas is een fossiele brandstof. Bij de verbranding die nodig is om huizen of water te verwarmen komt veel CO2 vrij, dat zorgt voor opwarming van de aarde. Bij gebruik van duurzame warmte is dat niet het geval. Duurzame warmte betekent dus een minder zware belasting voor het milieu. Deelname aan een netwerk van duurzame warmte maakt het mogelijk om uw woning een grote stap dichterbij energieneutraal te brengen. Want wist u dat zo’n tweederde van de energie die u in uw huis verbruikt, wordt gebruikt om warmte te produceren?
Tenslotte anticiperen we ook op de eindigheid van de gasvoorraad, door over te gaan op duurzame warmte.

Waar komt de warmte vandaan?

Aanvankelijk leek geothermie de meest voor de hand liggende optie. Op basis van verschillende onderzoeken zijn we tot de conclusie gekomen dat er ook andere (betere) mogelijkheden zijn: de warmte van oppervlaktewater, de warmte van de rivierwaterleidingen en de retourwarmte van de geothermie aan de Leyweg. Al dat water is natuurlijk nog niet warm genoeg, maar de beschikbare warmte kan in een WKO worden opgeslagen en met collectieve warmtepompen naar een hogere temperatuur worden gebracht. Via een warmtenetwerk wordt dit warme water naar de woningen getransporteerd. 

Hoe werkt de levering aan mijn woning?

Duurzame warmte – in het ideale geval met een temperatuur van circa 70 graden -  komt de woning binnen via een afleverleiding. In een zogenaamde afleverset in de woning wordt de warmte van de afleverleiding overgedragen aan het water dat door de radiatoren in de woning loopt. Het afgekoelde water gaat via de afleverset  terug het leidingennet in. U merkt dus geen verschil, behalve dat er geen cv-ketel hangt, maar een afleverset. Hier komt bij dat de afleverset een stuk kleiner is dan een cv-ketel. De cv-ketel kan weg! 

Kan ik op gas blijven koken?

Dit is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. Het lijkt logisch om het gasnet in de transitiefase te behouden – naast het warmtenetwerk, maar dat is niet aan ons. Hierover gaan netwerkbedrijf Stedin en de gemeente, en ook het Rijk. Als dit haalbaar blijkt, dan is het mogelijk dat  u  op gas kunt blijven koken als u dat wilt. Het alternatief is het gas helemaal laten afsluiten en overstappen op een vorm van elektrisch koken, bijvoorbeeld inductiekoken. Dan hoeft u geen vastrecht meer te betalen voor gas.

Is er altijd voldoende warmte beschikbaar?

Dit moet wat ons betreft gegarandeerd zijn. We werken aan een hoge betrouwbaarheid van het netwerk en een hoge leveringszekerheid van warmte. Om een hoge leveringszekerheid te organiseren, zijn extra installaties nodig voor momenten waarop de warmtevraag op zijn hoogst is. Een collectieve gasketel is een voorbeeld van een extra installatie, die ervoor kan zorgen dat alle woningen die aangesloten zijn op het warmtenet ook écht altijd warmte hebben.
Wij zijn niet de enige wijk in Den Haag waar wordt gewerkt aan de transitie. Een collectief netwerk zoals wij dat beogen is geen 'eilandje', en staat waarschijnlijk in verbinding met andere netten. In dat geval zijn we ook elkaars 'back-up'.

Wat betaal ik voor duurzame warmte?

De kosten van duurzame warmte zijn lager dan de kosten voor gas, dat is ons uitgangspunt.  Ook onderzoeken we of het mogelijk is de warmte te leveren via een bewonerscoöperatie zonder winstoogmerk. Bewoners die dat willen, kunnen wellicht ook mee-investeren en daarmee hun energiekosten in de toekomst verlagen.

Wie legt het netwerk aan en wat merken we daarvan in de Vruchtenbuurt?

We zijn in gesprek met Stedin, als potentieel netwerkbeheerder van een warmtenetwerk. Voor de aanleg moeten de straten tijdelijk open. Wie de aanleg gaat doen, is nu nog niet aan de orde.

Wanneer is het beschikbaar?

We streven ernaar binnen enkele jaren met een netwerk van duurzame warmte te beginnen. Dat lijkt misschien lang, maar in de tussentijd moet er veel gebeuren. Allereerst moeten we zeker weten dat er voldoende animo is, onder bewoners, ondernemers, VVE’s en maatschappelijke instellingen in en rond de Vruchtenbuurt. Tegelijkertijd willen we zeker weten dat een HTwarmtenetwerk écht de beste optie is. Ook moeten er nog meer en uitgebreide technische berekeningen gedaan worden, om tot een sluitende businesscase te komen. En als die uitgevoerd zijn, weten we of het ook écht kan doorgaan. Daarna moet het netwerk nog worden aangelegd. We hebben dus nog een lange weg te gaan.

 

 

Nog meer vragen en antwoorden leest u hier op de site van Warmtestad, een initiatief van Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen. 

 

Bewoners van de Vruchtenbuurt zijn actief op het gebied van duurzame energie. Vanuit het wijkberaad heeft de werkgroep duurzaamheid de afgelopen jaren al meerdere initiatieven op het gebied van duurzaamheid ontwikkeld voor de wijk. Zo is er een inkoopcollectief voor zonnepanelen opgezet en zijn er samen met 070-Energiek verschillende energy party’s in de wijk gehouden, waarna bewoners in hun eigen huis met energiebesparing aan de slag konden. Zo wordt op een duurzame manier elektriciteit opgewekt en energie en warmte bespaard.

Met ondersteuning van onder andere de gemeente Den Haag is in 2015 een volgend initiatief gestart: de Vruchtenbuurt wil #vangaslos. Daarom begonnen we met een onderzoek hoe groot het animo is om de Vruchtenbuurt aan te sluiten op een netwerk van duurzame warmte. Dit is met name interessant voor een wijk als de Vruchtenbuurt, waar veel (oude) huizen staan, die niet optimaal zijn geïsoleerd. Ook al zijn er energiebesparende maatregelen genomen, de warmtevraag blijft relatief hoog. Om deze warmtevraag toch te verduurzamen, is de werkgroep gestart met 'Warm in de Wijk'. Al snel werd besloten om er een écht grootschalig en collectief project van te maken. Verschillende professionele partners raakten betrokken en anno 2019 doen onder andere Dunea, Stedin, de gemeente en de provincie Zuid-Holland mee met Warm in de Wijk. Samen hebben we serieuze stappen gezet om een warmtenet in de Vruchtenbuurt te kunnen realiseren. Zowel de technische kant (het uitdenken van een businesscase) als de financiering ervan (zoeken naar subsidiemogelijkheden) zijn hierin belangrijk. De Coöepratie Duurzame Vruchtenbuurt ziet het als haar taak om hieraan bij te dragen, en daarbij de belangen van deVruchtenbuurtbewoners te behartigen.

Het uiteindelijke doel van het project is het ontwikkelen van een duurzame warmtevoorziening voor de Vruchtenbuurt, met draagvlak en commitment van de bewoners.

De ontwikkelingen op hoofdlijnen en in chronologische volgorde:

Februari 2020
De gemeente Den Haag meldt de Vruchtenbuurt aan voor subsidie bij de provincie Zuid-Holland, voor het Europese ELENAfonds.
Leden van de Coöperatie komen bijeen op 7 februari, voor een 'warmetruiennieuwjaarsbijeenkomst' en worden daar bijgepraat over het pioniersproject.
Op 18 februari heeft het bestuur van de Coöperatie, samen met twee van de initiatiefnemers, een voortgangsgesprek met wethouder Liesbeth van Tongeren.

Januari 2020
De gemeente Den Haag meldt de Vruchtenbuurt aan voor subsidie bij de provincie Zuid-Holland, voor het Europese ELENAfonds.

November 2019
Op 12 november kwam een groepje buurtbewoners bijeen om over 'governance' van de Coöperatie te discussiëren; wie beheert wat, zijn we als Coöperatie eigenaar van het netwerk, worden we zelf leverancier, of ligt dat bij een van de andere partijen? Allemaal vragen die aan de orde kwamen. Een verslag volgt.

Op 26 november is de ALV geweest, waar het bestuur een 'voorgesteld besluit' presenteerde, en de leden daarmee instemden. Lees hier het verslag van de avond.

Oktober 2019
In een tweede werksessie/ bewonersavond zetten we de twee meest voor de hand liggende varianten - een netwerk op 70 en een netwerk op 40 graden - tegen elkaar af. Lees hier het uitgebreide verslag van een energieke avond!

Juni 2019
Buurtbewoners beoordelen de verschillende varianten (alternatieven voor aardgas) tijdens een interactieve en intensieve werksessie. Lees hier het uitgebreide verslag en bekijk hier de opsomming van voor- en nadelen van de verschillende varianten, die we gezamenlijk inventariseerden. 

Mei 2019
De proef Zet 'm op 70! is afgerond, resultaten zijn positief. Tijdens twee bewonersbijeenkomsten gaan we in op de alternatieven voor aardgas, en het keuzeproces dat we gezamenlijk doorlopen. Het verslag van de bijeenkomsten leest u hier

April 2019
De eerste Vruchtenbuurter is opgeleid tot energiecoach, de eerste energieadviesgesprekken worden aangevraagd en gevoerd.

Maart 2019
Leden van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt brengen een werkbezoek aan het InformatieCentrum Duurzaam Bouwen in Rotterdam.
De proef Zet 'm op 70! is afgerond en de TU Delft gaat aan de slag met het analyseren van de onderzoeksgegevens.

Februari 2019
De Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt sluit zich aan bij het landelijke netwerk van HOOM.
Voor de deelnemers aan Zet 'm op 70! wordt een bijeenkomst georganiseerd, waarop zij ervaringen uitwisselen en een deskundige van HOOM adviezen en tips geeft.

Januari 2019
Bij alle deelnemers aan Zet 'm op 70! komt een CV-installateur langs, die de ketel op 70 graden instelt.

December 2018
De 70 deelnemers aan Zet 'm op 70! worden geselecteerd en de proef start.

November 2018
Start van de Campagne 'Zet 'm op 70!', waarin 70 buurtbewoners deelnemen aan een proef en testen wat het met hun comfort en de binnentemperatuur van hun huis doet, als de CV op 70 graden wordt ingesteld (vergelijkbaar met de situatie die ontstaat als er een warmtenetwerk is).
Tijdens de eerste Algemene LedenVergadering van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt wordt een nieuw bestuur gekozen en het jaarplan voor 2019 gepresenteerd. 

Oktober 2018
Het ministerie van BZK maakt bekend welke wijken als eerste van het aardgas afgaan. De Vruchtenbuurt krijgt geen koplopersproject. Samen met de gemeente bespreken we welke stappen we nu wel kunnen zetten. 

September 2018
Twee bewonersbijeenkomsten voor de Vruchtenbuurt, met op beide bijeenkomsten een bijdrage van de gemeente. Het enthousiasme groeit en de betrokkenheid is groot.

Juli 2018
Aanvraag BZK (door de gemeente) om een koplopersproject energietransitie uit te voeren. In oktober wordt bekend gemaakt welke projecten gehonoreerd worden. 

Mei 2018
Haalbaarheidsonderzoek van IF Technology laat zien dat een combinatie van restwarmte, warmte van oppervlaktewater en warmte van rivierwater dat door leidingen stroomt, bron zouden kunnen zijn voor warmte in de Vruchtenbuurt.
Tientallen buurtbewoners nemen zitting in de drie werkgroepen en een aspirant-bestuur voor de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt.

Maart 2018
Warmtecoöperatie officieel opgericht

Februari 2018
Ondertekening convenant met de makelaars uit de Vruchtenbuurt
Deelname Nieuw Haags Energieakkoord
De Vruchtenbuurt wordt er warm van: 300e bewoners doet mee!

Januari 2018
Meedenksessie over oprichting warmtecoöperatie
Twee informatiebijeenkomsten voor de wijk, voorinschrijving warmtecoöperatie

November 2017
Meedenksessie over oprichting warmtecoöperatie
Warm in de Wijk bij Lampionnenoptocht Vlierboomstraat 10 november

Oktober 2017
Gastlessen over duurzaamheid en energie op OBS De Vlierboom en CBS De Vliermeent. Lees het verslag hier.
Ontwikkelen business case
Onderzoek gemeente Den Haag naar geschikte locaties voor geothermie in Den Haag

September 2017
Informatiebijeenkomsten voor wijkbewoners op 22 en 26 september. Lees het verslag hier.
Verkenning olv Berenschot over oprichten warmtecoöperatie

Augustus 2017
Subsidietoekenning van de provincie Zuid-Holland om het initiatief 

Juli 2017
Gesprekken met gemeente, Alliander DGO en provincie over financiële ondersteuning en volgende fase
Nog meer bekendheid voor Warm in de Wijk leidt tot de 160e aanmelding
Plannen in ontwikkeling voor oprichten warmtecoöperatie

Juni 2017
Mobiliseren van bewoners: bij 300 geregistreerde belangstellenden gaat het initiatief een volgende fase in, richting realisatie
Aanwezig op Fruit festival (10 juni) en Proef de zomer! (24 juni)
Gesprekken met onder andere de provincie Zuid-Holland en klimaatbureau HIER opgewekt

Mei 2017
Start uitvoering communicatieplan om bewoners te betrekken en informeren
Subsidieaanvraag aan provincie Zuid-Holland voor co-financiering van de volgende fase

April 2017
Gesprekken met Alliander DGO en Eneco over gebruik restwarmte voor het netwerk van de Vruchtenbuurt
Gesprekken met provincie over mogelijke financiële ondersteuning

Maart 2017
HAL (Haagse Aardwarmte Leyweg) besluit alle warmte te verkopen aan Eneco, en niet aan het wijkinitiatief

December 2016
Ondertekening ‘Letter of Intent’ tussen Alliander DGO en Wijkberaad Vruchtenbuurt om gezamenlijk een netwerk van duurzame warmte te realiseren

November 2016
De werkgroep duurzaamheid overhandigt samenwerkingspamflet aan verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller tijdens Nationaal Warmtecongres

Mei 2016
Eerste gesprekken over aanleggen van netwerk duurzame warmte in de Vruchtenbuurt

Back to Top