Gesprek met Michael Urlings, projectleider Warm in de Wijk

10 juni 2024

Door Tiny Bergman

We staan aan de vooravond van een nieuwe fase in de ontwikkeling van het warmtenet in de Vruchtenbuurt. In de loop van 2024 zal er een versnelling en een professionaliseringsslag gaan plaats vinden. Met hulp van de kennis en deskundigheid van Michael Urlings, die al een paar jaar als professional verbonden is aan ons project, zijn we op dit punt gekomen. Een mooi moment om hem te spreken.

Michael Urlings, even voorstellen

Warm in de Wijk huurt Michael in bij Stantec, een Canadees ingenieursbedrijf, wat zich bezig houdt met het controleren van bruggen, het leggen van leidingen, en andere werkzaamheden in de gebouwde omgeving. Stantec is ingesprongen op de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie in Europa en heeft in verschillende landen bedrijven overgenomen, zo ook het bedrijf Driven by Values, waar Michael werkte. Hij heeft nu zo’n 29.000 collega’s, een enorm netwerk, waarin hij overal kennis vandaan kan plukken. Bijvoorbeeld wat in andere landen de ervaringen zijn met het ontwikkelen van een aquathermiebron.

Michael werkt voor verschillende warmtenetwerken in Nederland. Er zijn op dit moment 530 energiecoöperaties in Nederland met bewoners als leden. De één richt zich op het opwekken van stroom, een ander op hittestress en vergroening van de stad. Gemeentes die geen energiecoöperatie hebben zullen in de toekomst een minderheid vormen!

Michael is programmamanager Warmte Koude bij Stantec en houdt zich, naast het ontwikkelen van warmtenetten, ook bezig met het adviseren van provincies en gemeentes, welke rol zij kunnen/ moeten pakken in deze nieuwe ontwikkeling. Stantec heeft inmiddels voor 25 gemeentes Transitie Visies Warmte geschreven. Dat levert nu de enerverende fase op, dat er projecten echt van start gaan.

De provincie heeft eerder samen met de Gemeente Den Haag een aanvraag gedaan bij het Europese subsidieprogramma Elena voor 10 projecten, waaronder de Vruchtenbuurt. Warm in de Wijk huurt met die subsidie Michael op uurbasis in als projectleider.

Bredere inbedding van Warm in de Wijk

Warm in de Wijk (WidW) is een project van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt (CDV), met als doel het ontwikkelen en aanleggen van een warmtenet. Wij zijn aangesloten bij Energie Samen, de landelijke branchevereniging van Nederlandse energiecoöperaties. Deze heeft afdelingen in elke provincie. Energie Samen Zuid-Hollland heeft vorig jaar een governancestudie voor ons uitgevoerd naar de mogelijkheden, waarop de zeggenschap en de verantwoordelijkheden binnen het op te richten warmtebedrijf verdeeld kunnen worden. Maar je kunt bij Energie Samen ook andere diensten afnemen, zoals een administratiesysteem.

Binnen Den Haag houden verschillende buurtinitiatieven elkaar op de hoogte en steunen elkaar. Er worden gezamenlijk vragen gesteld aan de Gemeente. En we weten van elkaar wat ieder voor afspraken maakt met de Gemeente. Het is een grote beweging, een learning environment.

WidW heeft ook contact met andere warmtenetten in het land, zoals in Wageningen, Culemborg en Terheijden (bij Breda). En met Michael hebben we zijn (inter)nationale netwerk en zijn kennis en ervaring in huis gehaald.

Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet)

Omdat de coöperatievorming zo’n grote beweging is geworden in heel Europa, hebben de voorvechters, door jarenlange lobby, bedongen dat ze op Europees niveau een titel kregen: Energy Community. Deze Energy Communities zijn nu geborgd in Europese wetgeving. Er zijn speciale wetten gekomen om hun positie duidelijk te maken. De positie hangt dus niet van een nieuw kabinet af. Nederland is n.a.v. deze Europese wetgeving in een ver stadium van het opstellen van de nieuwe Warmtewet. In deze wet wordt vastgelegd, dat in een energiegemeenschap/warmtegemeenschap de bewonerscoöperatie een meerderheidsaandeel heeft. En dat de tarieven niet meer aan de gasprijs gerelateerd worden.

Het huidige kabinet mag de Warmtewet nog behandelen. Op 22 april 2024 heeft de Raad van State zijn advies erover uitgebracht. De minister moet nog onderdelen verder verduidelijken/ uitleggen. Dat kan opgevat worden als kritiek, maar zeker ook als een vraag om de wet zo helder  mogelijk op papier te krijgen. Waarom moet er een publiek meerderheidsbelang komen en waarom is dat zo belangrijk? En is dat de meest efficiënte manier om de vraagstukken op te lossen? De minister wordt gevraagd, dat toe te lichten, niet om te veranderen!

Michael heeft goede hoop, dat de wet wordt aangenomen, omdat ook de Wet Gemeentelijke Instrumenten voor de Warmtevoorziening ( WIGW) recent al is aangenomen. De gemeente kan beleid gaan maken. Dat betekent, dat het wettelijk kader, waarbinnen we kunnen werken, zowel gemeentelijk als landelijk duidelijk wordt. De Warmtewet is nog niet van kracht, maar het in werking treden is nog mogelijk per 1-1-2025, afhankelijk van hoelang de kabinetsformatie gaat duren.

Waarom is het warmtenet in de Vruchtenbuurt nog steeds een goed idee?

Warmtenetten zijn de laatste tijd negatief in het nieuws gekomen, wat alarmbellen bij mensen doet rinkelen. Vooral de projecten waar het fout gaat, komen in de media, want ‘goed nieuws is geen nieuws’. In Wageningen wordt na de zomer gestart met de fysieke aanleg van een warmtenet, wat in grote lijnen op onze plannen lijkt. En zo zijn er meer plaatsen in Nederland. De manier waarop warmtenetten van commerciële aanbieders nu mislopen, dat kan bij ons niet gebeuren.

De tariefopbouw wordt anders en de zeggenschap van de bewoners is wel geborgd. Er zijn grote verschillen tussen publieke en private warmtenetten, die in handen zijn van grote energiemaatschappijen, met aandeelhouders, die op een winstuitkering wachten. Er zijn bij de ontwikkeling van private netten beloftes gedaan aan bewoners, die niet uit blijken te komen. In Overvecht en Amsterdam maakte een commerciële warmteontwikkelaar tariefafspraken met een woningcorporatie. Die afspraak is niet met de gebruikers, maar met de verhuurder, die niet zelf de uiteindelijke rekening hoeft te betalen. De woningcorporatie wil natuurlijk wel een goed aanbod doen aan zijn huurders, maar heeft destijds afspraken gemaakt, die 5 jaar later niet meer handig blijken te zijn. Destijds was men daar minder alert op, omdat het niet over hun eigen portemonnee ging. De bewonersbelangen zijn niet goed bewaakt in dat proces.

Bij ons worden de bewoners mede-eigenaar van het warmtenet en gaan dus zelf over de tariefafspraken. We letten vanaf het begin met elke investering op de betaalbaarheid. In de contracten van private warmtenetten staat, dat men het maximum tarief mag vragen, wat nu gelijk is aan de gasprijs. De warmteleveranciers doen dat ook, maar inmiddels was de gasprijs vorig jaar sky-high. De huurders werden de dupe en niet de woningcorporatie, die de contracten sloot. Onze tarieven zullen niet gebonden zijn aan de gasprijs. Minister Jetten wil daar sowieso van af.

Ons tarief wordt vastgesteld aan de hand van de kosten + een beetje winst als reserve, het productie-plusprincipe. We gaan alleen op hele koude dagen en nachten een klein beetje gas gebruiken, om bij te stoken. Anders zouden we een hele grote capaciteit moeten bouwen voor die paar uitzonderlijke momenten. Dat zou de kosten onnodig opjagen. De gasketel zal dus het grootste gedeelte van het jaar uitstaan en maar 2 % van de tijd aan. Als de gasprijs weer hoog zou worden, hoeven we dat bedrag maar voor een paar dagen per jaar te betalen.

In ons plan is de winst beperkt. We gaan wel met commerciële bedrijven in zee voor het onderhoud van de wijkwarmtepomp en de uitvoering van de financiële administratie. Maar wij bepalen onder welke voorwaarden. Wij zitten dan niet aan één bedrijf vast, maar kunnen wisselen, als we niet tevreden zijn. De stagnatie in ons project door het wegvallen Dunea als bronhouder, pakt nu voordelig uit, doordat het meerderheidsbelang van de bewonerscoöperatie in het warmtebedrijf nu wettelijk geborgd is. Warmtebedrijven, die op ons voorlopen, moesten het nog doen zonder de nieuwe Warmtewet. Zij moesten nog een mix bevechten van publiek/ privaat eigendom.

Daar kon men bijvoorbeeld  uitkomen op een Joint Venture met de gemeente, die een 2/3 meerderheid heeft in het bedrijf, waar ook de lokale warmtepartner mede-eigenaar van is. Een risico in zo’n constructie is, dat een gemeente politieke sprongen kan maken, of andere belangen kan hebben dan de coöperatie en dus de bewoners. Bovendien moet er bij het uitbesteden van taken aan andere partijen een aanbestedingstraject gestart worden, omdat de overheid dan mede-opdrachtgever is. In de Vruchtenbuurt wil de coöperatie daarom een meerderheidsbelang, zodat we zelf kunnen kiezen aan welke partijen we werk willen uitbesteden. Privaat en publiek kwamen vaak niet uit de verdeling. Dat wordt opgelost door de nieuwe warmtewet, waarin publiek de meerderheid krijgt; als overheden op als burgerorganisaties.

Stand van zaken

We zijn met een spannende reis bezig, die gemiddeld zo’n 8 jaar duurt. CDV heeft de tegenslag gehad, dat toen we spijkers met koppen wilden slaan, Dunea zich terugtrok en we opnieuw op zoek moesten naar een warmtebron. Vanaf nu gaan we in sprinttempo verder. De oprichting van een warmtebedrijf is nu nodig om de continuïteit van de warmtelevering in de toekomst te garanderen. En een bedrijf is een rechtspersoon, die juridische verantwoordelijkheid kan dragen.

Geld

In april 2024 is het Ontwikkelfonds Warmte opengegaan, opgezet door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  en het Nationaal Groeifonds. Dit is een landelijk ontwikkelfonds voor initiatieven, die al wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die al georganiseerd zijn en werkgroepen hebben ter ondersteuning van de vrijwilligers in het bestuur. Het ontwikkelfonds stapt dan voor een miljoen in zo’n ontwikkeling, terwijl ze niet zeker weten of het wel zal lukken. Een goed plan is dus belangrijk. Ons plan, waar Michael aan heeft meegeschreven, is goed bevonden. Hij verwacht, dat de subsidie toegekend zal worden. Daarmee gaan we een civiel warmtebedrijf starten, een bedrijf van burgers. De subsidie dekt de kosten in de periode, dat er nog geen inkomsten zijn, waaronder bijvoorbeeld het doen van onderzoeken en het verder inhuren van Michael als projectleider.

Daarnaast is er bij de Provincie een subsidieregeling Energie Initiatieven. Daar hebben we drie aanvragen gedaan. Alle drie de aanvragen zijn goedgekeurd. De eerste van € 5000 euro voor oprichtings-en notariskosten. De andere twee samen zijn goed voor € 70.000  voor de startkosten van het opzetten van een warmtebedrijf en voor het opzetten van een goede faciliteit voor VvE’s. Het is praktisch, als je een gestandaardiseerd aanbod kan realiseren voor VvE’s om te verduurzamen, want dak- en vloerisolatie worden bekostigd uit VvE-gelden. Dat aanbod zou dan bestaan uit een klusbedrijf, dat deze werkzaamheden gestandaardiseerd uit kan voeren. Dan hoeft niet iedere VvE, dat allemaal zelf uit te zoeken en offertes aan te vragen. Dit gezamenlijk uitzetten maakt het niet alleen makkelijker, maar ook goedkoper.

Bron

Dunea kon niet alle 4000 woningen van warmte voorzien, dus er moest ook al in dat plan een andere bron bij gezocht worden. We kiezen nu voor de effluentleiding van de rioolzuivering langs de Valkenboskade. Het waterschap noemt dat een ‘Gouden Pijp’, waar ze heel zuinig op zijn. Met die pijp wordt gezuiverd  water van allerlei ook lager gelegen plekken samen onder hoge druk naar zee gepompt. Die mag dus niet stuk, want dan loopt de regio onder. Zoals het er nu naar uitziet mogen wij gratis warmte aftappen van die leiding. Het Hoogheemraadschap, de bronhouder, is voor de toekomst verantwoordelijk voor het zuiveren van water. Men wil wel zijn steentje bijdragen aan de warmtetransitie en vraagt daar geen geld voor.

Met deze bron, zo dicht in de buurt van de Vruchtenbuurt  kunnen 55.000 woningen verwarmd worden. Het water wordt aangeleverd op 12 graden, waarna het nog opgewarmd moet worden tot gebruikstemperatuur. Aquathermie is daarin efficiënter dan een lucht-water warmtepomp, die met lucht werkt. Juist in de winter is lucht koud; die moet je eerst al extra opwarmen om aan onze 12 graden te komen. Onze warmtepomp kan daardoor kleiner zijn en heeft minder stroom nodig om het water te verwarmen tot de benodigde temperatuur voor verwarming en douchewater. Dat alles drukt de kosten. De locatie voor de wijkwarmtepomp moet opnieuw uitgezocht worden. De eerdere locatie aan de Thorbeckelaan hoorde bij de Duneabron.

Governancemodel

Er zal een nieuwe coöperatie opgericht worden, als dochter van de CDV, speciaal voor de aanleg en exploitatie van het warmtenet. Deze nieuwe bewonerscoöperatie wil (met een meerderheidsbelang) samen met Netverder eigenaar worden van het warmtebedrijf. Hierover is de afgelopen tijd een spannende discussie geweest, omdat Netverder een meerderheidsbelang wilde in het warmtebedrijf. Zij gaan in meer wijken in het Zuid-Hollandse werkgebied van Stedin het leidingnet aanleggen. Zij willen daar natuurlijk een standaard werkwijze voor ontwikkelen en hebben daarom belang bij de meeste zeggenschap.  

Maar wij willen de Europese titel van Warmtegemeenschap behouden. Daar hoort bij, dat wij als coöperatie een meerderheidsaandeel hebben in het distributiebedrijf. Van Stedin was er toestemming, dat dochteronderneming Netverder een minderheidsaandeel mag afspreken, maar er blijken toch onhandige juridische details aan vast te zitten. Die moeten voor heel Nederland nog worden opgelost. Het heeft zin voor Netverder, om kennis en ervaring op te doen in dit nieuwe onbekende gebied van het bouwen van warmtenetten. Netverder blijft geïnteresseerd in de samenwerking,  omdat ze de Vruchtenbuurt zien als leerproject in de praktijk, waar ze hun voordeel mee kunnen doen in andere wijken. Een win-winsituatie, waarin wij ideeën en wensen met betrekking tot het leidingennet kunnen inbrengen en, in goed overleg, de eindbeslissing kunnen nemen.

Temperatuur van het water

Het is duidelijk, dat een zo laag mogelijke temperatuur het voordeligst is in de exploitatie. Ons warmtebedrijf wordt een bijzonder bedrijf: het wil zo weinig mogelijk verkopen van zijn product, tegen zo laag mogelijke kosten! De huidige gasgestookte HR-ketels geven een enorme overproductie, die we niet nodig hebben, maar die niet heel veel invloed heeft op de verwarmingskosten. In een warmtenet echter brengt iedere graad hoger, meer kosten met zich mee.

Maar in deze dertigerjarenwijk moet wel iedereen mee kunnen doen natuurlijk. Warm in de Wijk ging tot nu toe  uit van aanvoerwater van 70 graden. Er loopt nu het onderzoek  ‘Meten is Weten’ vanuit de werkgroep Warmtetechniek om te kijken of dat wel echt nodig is. De vraag is of een watertemperatuur van 55 graden ook voldoende zou kunnen zijn voor de meeste huizen. Dat is de minimumwaarde om te voorkomen dat er legionellabacteriën in het systeem kunnen groeien. Op basis van warmtetheorieën zou 55 graden genoeg moeten zijn. In sommige woningen zal mogelijk het dak of de vloer geïsoleerd moeten worden; in andere de radiator vervangen. Sommige woningeneigenaren moeten nog iets doen, wat de buren al gedaan hebben. ‘Meten is Weten’ checkt nu in verschillende typen huizen in de praktijk of de warmtetheorie echt uitkomt. Ze meten hoe warm het wordt het en hoe behaaglijk mensen het in huis vinden.

Als blijkt, dat er huizen zijn, die een hogere watertemperatuur echt nodig hebben, zou in alleen die straten het warmtenet wat warmer moeten zijn. Ook kan een klein apparaat gebruikt worden om wet water binnenshuis nog wat verder op te kunnen warmen. Er moet onderzocht worden of deze opties rendabel zijn binnen het hele warmtenetsysteem.

In kleine woningen zal zo’n apparaat wellicht teveel plaats innemen. Wellicht zijn er ook groepjes woningen, die als VvE op het dak of in een garage plaats hebben voor een apparaat dat het tapwater voor douche en keuken verder op kan warmen. Dit is zo’n plan, waar Netverder in eerst instantie van schrok, maar ook nieuwsgierig van werd naar de mogelijkheden, die het zou kunnen bieden. Voor Netverder is een dynamisch warmtenet nog onbekender. Op verschillende plekken is daar al ervaring mee opgedaan. De temperatuur wordt daarin bepaald door de vraag. Als de ene buur de airco aan wil om te koelen en de ander warm wil douchen, kan dat beter worden uitgewisseld binnen het netwerk. Zo zorgt het gebruiksgedrag van de eigenaren van het warmtebedrijf ervoor, dat het product van het bedrijf zo goedkoop mogelijk blijft. Van april t/m september heb je dan geen bron nodig om de temperatuur bij te sturen. In nieuwbouw en renovatieprojecten wordt dit nu al gerealiseerd. In de winter moet er wel gebruik gemaakt worden van de wijkwarmtepomp, die op duurzame energie werkt. Maar ook dat kan op een slimme manier. Als het hard waait of de zon lang schijnt, is er een negatieve stroomprijs. Op dat moment kunnen we dan stroom gebruiken om het water op de gewenste temperatuur te brengen. Bij overproductie, kunnen we dat opslaan in het systeem om op andere momenten te kunnen gebruiken. De techniek om dit goed afgestemde, slimme systeem te laten draaien bestaat al. Er valt de komende maanden nog heel wat uit te zoeken!

Manier van aansluiten in de huizen

Er moet een besluit vallen over de techniek. Kiezen we voor één, hogere aanvoertemperatuur, of voor een dynamisch warmtenet. Dat zal de manier gaan bepalen, waarop de warmte de huizen binnenkomt. Wat zijn de mogelijkheden voor sommige huizen om het water binnenshuis of per VvE nog wat verder op te warmen?

De keuze van de warmtetechniek wordt dit jaar voorgelegd aan de leden van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt in de ALV in het najaar van 2024. De ene oplossing is duurder, de andere goedkoper. Het één  is flexibeler naar de toekomst; het andere minder. Bij het dynamisch net zit ook koelen in het systeem ingebouwd. Koelen wordt tot nu toe gezien als een luxe-voorziening waar je voor moet betalen. De vraag naar koeling zal in de toekomst steeds belangrijker worden, vanwege de klimaatopwarming. De zomers zullen steeds heter worden.

Het koelen is in dit systeem geen ‘luxe-ding’ want het maakt het systeem goedkoper, omdat de warmte die afgevoerd wordt gebruikt wordt om het aanvoerwater te verwarmen. Je krijgt de koeling dus extra erbij, terwijl dat het tarief juist verlaagt. Een hele nieuwe manier van kijken! We hopen ons systeem voor de komende 100 jaar aan te leggen, dus het is belangrijk vooruit te kijken bij de keuze die we gaan maken.

Ons warmtebedrijf i.o.

De termen ‘warmtegemeenschap’ en ‘warmtebedrijf’ worden door elkaar gebruikt, maar staan eigenlijk voor hetzelfde. Een warmtebedrijf is een rechtspersoon; een warmtegemeenschap is geen bestaande juridische term. We gaan een warmtebedrijf oprichten (bestaand uit onderdelen als een leveringsbedrijf en een distributiebedrijf en eventueel zelfs een productiebedrijf), wat zich volgens de Europese wet zal gaan gedragen als warmtegemeenschap. De bewoners worden klant bij een Warmtebedrijf B.V., wat als het nodig is, juridisch kan worden aangeklaagd. Een warmtegemeenschap is de term, die Europa gebruikt voor constructies, waar de bewonerscoöperatie een meerderheidsbelang heeft, de ‘Energy Communities’. In de statuten van de coöperatie staat, dat  alles democratisch besloten wordt. Ook worden alle voorwaarden, waar een warmtegemeenschap aan moet voldoen, geregeld in de statuten. Dus zal het warmtebedrijf, waar de bewonerscoöperatie de grootste eigenaar van is en de grootste zeggenschap in heeft, zich als een warmtegemeenschap gaan gedragen.

Er zijn vele manieren, waarop je een warmtebedrijf kunt inrichten.  In Culemborg is ooit een warmtebedrijf overgenomen van het waterbedrijf, dat zich weer helemaal op de drinkwatervoorziening wilde richten. De buurt werd overvallen doordat ze het warmtebedrijf ineens over konden nemen.  Maar ze hebben het geregeld met in het begin alleen 1 fte bedrijfsleider!

Uitganspunt in de Vruchtenbuurt is, dat er zo’n drie betaalde mensen nodig zullen zijn: een bedrijfsleider, iemand, die verantwoordelijk is voor de administratie en een technisch opgeleid persoon. Zij zullen worden betaald uit de tarieven van de warmtelevering aan de bewoners. Daarnaast is er een onbetaald bestuur, ondersteund door veel vrijwilligers  in verschillende werkgroepen.

Technische werkzaamheden kun je inkopen bij een technisch bedrijf, maar er moet wel een deskundige, betaalde kracht bepalen wàt er moet worden ingekocht.  Maar als er technisch onderlegde buurtbewoners hun diensten willen aanbieden, zouden zij technische zaken vanuit de  werkgroep Techniek kunnen uitzoeken. Dat hoeft dan niet ingehuurd te worden. De bedrijfsleider moet dan de voortgang bewaken en zorgen, dat werkzaamheden uitgevoerd door de werkgroep of door een ingehuurde firma. Datzelfde geldt voor juridische vraagtukken, waar de  werkgroep Juridisch voorwerk in kan doen.

De planning

In 2024 maken we goede afspraken met onze partners zoals mede-eigenaar Netverder over de keuze van het leidingennet en de watertemperatuur. Maar ook met de Gemeente, die nog officieel moet beslissen of de Vruchtenbuurt een warmtekavel wordt. De Gemeente is samen met het Hoogheemraadschap een verkenning aan het doen, aan wie ze de effluentwarmte  vooral willen doen toekomen. Michael heeft er vertrouwen in, dat we binnen de prioriteitstelling zullen vallen. We hoeven tenslotte maar 4000 woningen te verwarmen van de 55000 die de bron aan kan! Maar er moet wel gemeentebeleid komen en een definitieve toezegging. In 2024 moeten we ook stappen zetten in de oprichting van het warmtebedrijf.

In 2025 /2026 gaan ingenieurs aan het werk om allerlei dingen uit te rekenen en een ontwerp voor het distributienet maken. Een schema voor welke straat wanneer open moet. Waar komen de gebouwtjes die wij nodig hebben om clusters huizen eventueel van verschillende watertemperaturen te voorzien. Kan het in een garagebox of moet er een nieuwe plek voor komen op straat?

In 2027 volgen de graafwerkzaamheden en de aanleg van het leidingennet en de wijkwarmtepomp. En in 2028 worden dan de eerste huizen aangesloten.

Achtervang  en reserve/ vervangende bron:

Er moet sowieso een achtervang zijn met het oog op de leveringszekerheid, als er even iets hapert in de hoofdbron of er onderhoud gepleegd moet worden. Ook vanwege bijstoken op koude dagen in de winter. Dat zal voorlopig een fossiele energiebron zijn als gas. De bronhouder van de effluentleiding biedt geen eeuwige zekerheid, maar zal voor een periode van 15 jaar onze startbron kunnen zijn. Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor watervoorziening, niet voor warmtevoorziening. Het kan zijn dat er in de toekomst zo’n tekort aan zoet water komt, dat ze het aan de kassen in het Westland moeten gaan leveren i.p.v. door de effluentleiding naar zee pompen. Niemand kan in de toekomst kijken.

Een warmtebedrijf rekent met 30 jaar om de aanlegkosten van een warmtenet af te betalen. We moeten dus in de toekomst van bron veranderen, alleen al om aan onze financiële  verplichtingen te kunnen voldoen. Maar ook om na afbetaling van de leningen nog jaren over warmte te kunnen beschikken. Als alles goed op poten staat, kunnen we in een rustig tempo onderzoek doen naar andere bronnen, als geo- of zonthermie en rustig werken aan het uitfaseren van onze eerste bron. We hebben o.a. de tijd om meer huizen te voorzien van zonne-energie. Dat hoeft dan nu niet op stel en sprong. Er komen geothermiebronnen aan, waar we ons  op aan kunnen sluiten of zelfs op de retourleiding daarvan. Allemaal geen haast bij; tijd om alles rustig aan te zien en uit te zoeken. De gemeente is ook bezig met een bron bij de waterzuivering in Houtrust en sluit daar later andere bronnen op aan. Wie weet geeft dat in de toekomst ook mogelijkheden voor de Vruchtenbuurt.

Verduurzaming

Bij Warm in Wijk staat werken aan integrale duurzaamheid hoog in het vaandel. We streven ernaar zoveel mogelijk van de 4000 cv-ketels, met enorme overcapaciteit, te  vervangen voor een efficiënt, duurzaam warmtesysteem. Verduurzaming van huizen geeft een besparing voor het warmtenet als geheel, maar ook voor jezelf en je eigen gebruikskosten. Daarnaast wordt bij het kiezen van de warmtebron rekening gehouden met duurzaamheid, evenals bij de manier van aansluiten van de huizen en de gebruikte materialen in het hele project.

Tot slot

Stel vooral je vragen en deel je zorgen! (info@warmindewijk.nl)

Er zijn twee opties: òf we kunnen je zorgen weghalen òf je hebt gelijk en er moet iets veranderen in de plannen. We worden met ons allen eigenaar, dus ieders inbreng is belangrijk en gewenst!

< Terug naar overzicht